EKOLOG - odborník pro ochranu životního prostředí. Akreditováno ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Lektor:JUDr. Dana Římanová, JUDr. Ing. Emil Rudolf, Ing. Václav Obluk, JUDr Vladimír Čermák
Cena:18000 Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód:211 (= variabilní symbol)

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Získat osvědčení o své kvalifikaci v oboru ekologie, tvorby a ochrany životního prostředí (ekologové podniků, zaměstnanci státní správy, soukromé ekolog.firmy), studiem nejdůležitějších složkových zákonů z oblasti odpadového hospodářství, zákona o chemických látkách a přípravcích, ochrany vod, ochrany ovzduší, EIA/SEA, ekologicky orientovaný systém řízení EMAS.

ORGANIZACE STUDIA:

1. Přihlásit se lze kdykoliv v průběhu roku s tím, že konzultace (přednášky) ke studované látce jsou zahajovány vždy při přihlášení nejméně 3 posluchači (maximálně 15 posluchačů). Počet je omezen proto, aby byla zachována kvalita studia, zejména konzultací(přednášek).
2. Po přihlášení a zaplacení vložného obdrží přihlášený přístupová hesla ke studijním materiálům, doporučené literatuře a testům.
3. Každé téma začíná vstupním autotestem nazvaným "Jak jste na tom", který vám pomůže odhalit Vaše vstupní znalosti. Test je určen pouze pro potřebu studujících, jeho výsledky mají zobrazit „kondici“ studujících v dané problematice.
Témata se dělí do lekcí, které jsou obsahem přednášek (konzultací).
Ke každému tématu jsou k dispozici:
• nejdůležitější právní normy
• doporučená literatura vhodná pro doplnění a rozšíření získaných poznatků
• soubor zkušebních otázek
4. Na základě studia jednotlivých lekcí a po absolvování přednášek (konzultací), vypracuje posluchač odpovědi na kontrolní otázky obsažené v kontrolním testu, který mu bude zaslán cca v polovině studia. Odpovědi na otázky z kontrolního testu budou vyhodnoceny lektorským sborem a vráceny posluchači zpět s vyhodnocením a potřebným vysvětlením tam, kde byla odpověď chybná.

5. Posluchač zpracuje podle zadání zaměstnavatele závěrečnou práci, řešící problém ekologie organizace-firmy, popřípadě zpracuje jiné téma, které se váže k problematice životního prostředí podle vlastní volby. Závěrečnou práci obhajuje na konci studia před komisí.
V části nazvané Administrace výukového programu naleznete:
• kontakt na odborného garanta studia
• kontakt na lektorský sbor
• anketu jejímž cílem je formulovat svá doporučení autorům výukového programu
• výsledky průběhu studia včetně téma a zhodnocení závěrečné práce
• seznam studentů příslušného běhu studia
• otázky závěrečného testu složené z otázek jednotlivých témat studia
Po prostudování všech témat kurzu, absolvování konzultací (přednášek) a odevzdání závěrečné práce, požádáte prostřednictvím e-mailu: seminar@centrum.cz garanta kurzu o aktivaci závěrečného testu.
Závěrečný test se skládá z náhodně vygenerovaných otázek všech témat, která jsou obsahem studia. Časový limit pro složení testu je nastaven na dvě hodiny a poté se uzavírá. O opětovnou aktivaci testu je třeba požádat odborného garanta kurzu.

Vysláním posluchače do kurzu a zadáním tématu závěrečné práce je mezi vzdělávací společností DaV a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o rekvalifikaci ve smyslu vyhlášky č. 21/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PROGRAM:

1. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- Zákon o odpadech.
- Katalog odpadů a seznamy odpadů.
- vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.
- Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
- Nařízení vlády o způsobu evidence a ohlašování, technická stránka nakládání s odpady.,
- Výkon státní správy v odpadovém hospodářství.
- Konzultace s lektorem.
2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- Zásady vládní politiky na úseku vodního hospodářství, definice vodních toků a její důsledky.
- Státní správa ve vodním hospodářství, správní řízení.
- Základní právní povinnosti.
- Pokuty ve vodním hospodářství.
- Poplatky ve vodním hospodářství.
- ochranná pásma vodních zdrojů.
- Omezování úžívání nemovitostí.
- Ochrana před povodněmi.
- Výkon státní správy ve vodním hospodářství.
- Konzultace s lektorem.
3. OCHRANA OVZDUŠÍ
- Ochrana ovzduší.
- Zásady vládní politiky na úseku ochrany ovzduší.
- Definice pojmů.
- Státní správa v ochraně ovzduší - správní řízení.
- Úplaty v ochraně ovzduší.
- Základní právní povinnosti.
- Pokuty.
- Poplatky.
- Konzultace s lektorem.
4. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-proces EIA
- Mezinárodní vazby-ESPOO Konvence, proces EIA v podmínkách ČR
- Posuzování technologií, staveb a činností.
- Posuzování rozvoje koncepcí a programů.
- Posuzování výrobků.
- Zapojení veřejnosti do procesu EIA.
- Výkon státní správy.
- Konzultace s lektorem.
5. EKOLOGICKY ORIENTOVANÉ ŘÍZENÍ - EMS-EMAS
- Princip EMAS.
- Definice pojmů.
- Ekologická politika.
- Ekologické plánování.
- Základní právní povinnosti.
- Úvodní přezkoumání.
- Stanovení cílů + dokumentace.
- Konzultace s lektorem.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

CO POSLUCHAČI OBDRŽÍ:
1. Přístup ke studijní literatuře odpovídající aktuálnímu stavu legislativy v době pořádání kursu.
2. Aktuální přehled právních norem v ochraně životního prostředí.
3. Zobrazované materiály lze vytisknout.
4. Kontrolní otázky k provedení osobního autotestu k prověření úrovně svých znalostí.
5. Kontaktní adresy na lektorský sbor pro případ konzultací + kontakty na informační služby Ministerstva životního prostředí.
6. Po úspěšném absolvování přednášek (konzultací) a složení testu získá posluchač OSVĚDČENÍ s celostátní platností o absolvování kurzu.

MÍSTO KONÁNÍ:

Svaz českých a moravských výrobních družstev
Václavské náměstí č. 21
Praha 1
(ukázat na mapě)


ČASOVÝ PRŮBĚH:

1. Zahájení studia ihned po obdržení studijních materiálů.
2. Konzultace: 15. a 16.9.2011.
3. Vypracování kontrolního testu: 13.10.2011.
4. Odevzdání závěrečných prací do: 14.11.2011.
5. Závěrečný test: 30.11.2011
6. Obhajoba závěrečných prací: 16.12.2011.PŘIHLÁŠKA:

Přihlásit se na tento kurz.
Pro přihlášení musíte souhlasit s těmito podmínkami.
zpět

© 2004-2009 Vzdělávací agentura DaV | Kontaktní e-mail: seminar@centrum.cz